LS 2020 – lakierobejca systemowa

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.

1.1. Identyfikator produktu.
Nazwa handlowa: Lakierobejca wodna

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane:
Wyrób przeznaczony do malowania przedmiotów drewnianych i z materiałów drewnopochodnych – stolarki budowlanej, boazerii, dekoracyjnych listew drewnianych, mebli ogrodowych, altan itp. użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Polecana jest również do powlekania powłoki akrylowej oraz tynku mineralnego.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
Nazwa producenta: Z.P.U.H. NOFAR
Adres: 26-120 Bliżyn, Mroczków 4
Tel./fax: +48 41 254 10 19
Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: lab@nofar.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

(041) 2541019 w godz. 7-15 – Z.P.U.H. Nofar;
998 lub 112, lub najbliższa terenowa jednostka PSP.                                   Informacja toksykologiczna w Polsce (042) 631 47 24

Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń


2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja według rozporządzenia Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.


2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy zagrożeń: Brak
Hasło ostrzegawcze: Brak
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Brak
Zwroty wskazujące środki ostrożności: Brak
Niebezpieczne składniki: Brak
Uzupełniające elementy etykiety: Brak


2.3. Inne zagrożenia
Brak dostępnych danych


Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach


3.2. Mieszaniny
Producent wyrobu deklaruje, że dla zwrotów R niewymienionych w punkcie 3 całkowita zawartość substancji nie przekracza wartości granicznych. Nie zawiera niebezpiecznych składników zgodnie z Dyrektywą 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.


Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy


4.1. Opis środków pierwszej pomocy
Wdychanie: W razie narażenia inhalacyjnego zapewnić dostęp świeżego powietrza, wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli poszkodowany nie oddycha – zastosować sztuczne oddychanie. Natychmiast wezwać lekarza.
Spożycie: Natychmiast przepłukać jamę ustną dużą ilością wody. Nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zapewnić pomoc lekarską.
Kontakt ze skórą: W razie kontaktu ze skórą zdjąć odzież, skórę zmyć wodą (z mydłem jeśli nie ma oparzeń). W przypadku objawów podrażnienia skóry skonsultować się z dermatologiem.
Kontakt z oczami: W razie kontaktu z oczami płukać oczy dużą ilością wody przez ok. 15 minut. Zapewnić konsultację okulistyczną. UWAGA: Nie stosować zbyt silnego strumienia wody, aby nie uszkodzić rogówki.


4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak dostępnych danych.


4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym. 

W przypadku narażenia, jeżeli to możliwe pokazać lekarzowi etykietę produktu oraz kartę charakterystyki.


Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru


5.1. Środki gaśnicze
Stosować gaśnice odpowiednie dla palących się w otoczeniu materiałów.


5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
W warunkach pożaru może wydzielać się dym zawierający tlenki i dwutlenki węgla. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Narażone na ogień zamknięte zbiorniki chłodzić poprzez zraszanie wodą.


5.3. Informacje dla straży pożarnej
Usunąć pojemniki z miejsca pożaru, jeżeli można to zrobić bez zagrożenia. Do chłodzenia pojemników narażonych na pożar używać rozpylanej wody. Zabezpieczyć przed przedostaniem się wycieków z pożaru do kanalizacji burzowej lub cieków wodnych. Stosować środki ochrony dróg oddechowych.


Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska


6.1. Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Stosować środki ochrony indywidualnej. Zapewnić wentylację, unikać bezpośredniego kontaktu z uwolnioną substancją. Więcej informacji patrz pkt. 8.2.


6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Zabezpieczyć przed przedostaniem do kanalizacji i wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić odpowiednie władze.


6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
W przypadku uwolnienia do środowiska wyciek zasypać i zebrać materiałem chłonnym (piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa) do nieuszkodzonego opakowania.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Postępować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.


Sekcja 7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie


7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Stosować substancję zgodnie z przeznaczeniem przy użyciu środków ochrony osobistej.


7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać opakowania szczelnie zamknięte w temp. +5  +30 C, w suchym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła, zapłonu i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie zamrażać.


7.3. Szczególne zastosowania końcowe
Brak dostępnych danych.


Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej


8.1.Parametry dotyczące kontroli
Normatywy higieniczne dla środowiska pracy wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy: nie dotyczy
Zalecane procedury monitoringu:
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166).
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86, z późniejszymi zmianami).
– PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy.
– PN-89/Z-04008/07. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.


8.2. Kontrola narażenia
Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu ze skórą i oczami oraz wdychania par produktu. Preparat stosować w pomieszczeniach przy sprawnie działającej wentylacji, lub przy zastosowaniu wentylacji miejscowej. Stosować środki ochrony osobistej. Natychmiast zdjąć zabrudzone preparatem ubranie i umyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem. Nie wolno spożywać posiłków, pić oraz palić tytoniu podczas pracy z preparatem z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.


Środki ochrony osobistej:
Drogi oddechowe: W przypadku odpowiedniej wentylacji nie są wymagane.
Oczy: okulary ochronne ściśle przylegające do twarzy
Ciało: rękawice, buty i ubranie ochronne


Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne


9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Wygląd ciecz, barwa różna
Zapach: charakterystyczny
Próg zapachu: brak dostępnych danych pH (dla roztworu 10% w H2O): 8-9,5

    Odporne na warunki atmosferyczne

         Odporne na promieniowanie UV

         100% Gwarancja jakości

 1. Symbol PKWiU: 20.30.11.0
 2. Kolorystyka: wg uzgodnień z Klientem
 3. Norma: ZN-12-350/NOFAR
 4. Charakterystyka: Lakierobejca wodna produkowana jest na żywicy akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych i uszlachetniających. Jest to produkt bezzapachowy, odporny na działanie światła i zmienne warunki atmosferyczne. Nadaje drewnu elegancki, satynowy połysk, zachowując jednocześnie krój słojów. Można stosować ją zarówno do zabezpieczania surowego drewna (malując je uprzednio bezbarwnym biobójczym impregnatem), jak i do malowania renowacyjnego (bezpośrednio na powierzchnię drewna, po uprzednim usunięciu łuszczącej się powłoki). Gama kolorystyczna składa się z 16 starannie wybranych kolorów.
 5. Przeznaczenie: Lakierobejca wodna przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania przedmiotów drewnianych i z materiałów drewnopochodnych – stolarki budowlanej, boazerii, dekoracyjnych listew drewnianych, mebli ogrodowych, altan itp. użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Polecana jest również do powlekania powłoki akrylowej oraz tynku mineralnego.
 6. Własności wyrobu: Konsystencja, ciecz
  Wygląd powłoki: jedwabisty połysk, bez widocznych obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń.
  Gęstość w 20 st C, najwyżej [g/cm3] 1,1
  Ilość warstw 1-2
  Okres gwarancji [miesiące] – 24
 7. Stosowanie:  Podłoże przeznaczone do malowania należy wyrównać, przeszlifować i odpylić. Powierzchnia poddawana malowaniu powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Przy renowacji wymalowań, stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić. Powłoki spękane i łuszczące się należy przed malowaniem usunąć.
  Metody nakładania: Lakierobejca może być nakładana pędzlem, wałkiem, metodą natrysku pneumatycznego, bądź natryskiem hydrodynamicznym.
  Zaleca się nakładanie 1-2 warstw. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego poprzednią warstwę należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i usunąć pył.
 8. Przygotowanie wyrobu : Przed przystąpieniem do malowania lakierobejcę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć.
 9. Rozcieńczalnik : woda wodociągowa
  Rozcieńczalnik do mycia aparatury: jak wyżej
 10. Warunki malowania :  – temperatura podłoża nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC  – temperatura otoczenia nie niższa niż 5 oC i nie wyższa niż 35 oC.
 11. Zużycie wyrobu: Wydajność teoretyczna wynosi 8 – 10 m2 z 1 litra wyrobu.
 12. Czas schnięcia : w temp. 20 ± 2 oC i przy wilgotności względnej powietrza 65±5% wynosi 2h
 13. Czas do nakładania kolejnej warstwy : w temp.20 ± 2 oC, co najmniej 2 h
 14. Czas pełnego utwardzenia powłoki : w temp.20 ± 2 oC – 24 godz.
  Czasy te mogą ulec zmianie wraz ze zmiana temperatury, wilgotności powietrza, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości powłoki.
 15. Warunki BHP i ppoż.: Lakierobejca wodna jest wyrobem ekologicznym. Jest nietoksyczna i niepalna.
 16. Przechowywanie: Temperatura +5 do 30°C, miejsca osłonięte przed opadami atmosferycznymi, promieniami słonecznymi oraz położone z dala od źródeł ciepła.
  Wyrób posiada atest higieniczny PZH

Występuje w opakowaniach: 1; 3; 5; 10; 20l

Kolorystyka: Dla większych zamówień istnieje możliwość doboru koloru wg. wzornika

Bejca jest wyrobem transparentnym (półprzezroczystym) co powoduje dużą „wrażliwość” koloru (odcienia barwy) na rodzaj podłoża. Odmienny odcień bieli podłoża tego samego rodzaju (różny czas sezonowania, wypłowiały tynk czy różne czasy produkcji poszczególnych partii)  spowoduje różnice w kolorystyce nałożonej bejcy.

Pojemności (najpopularniejsze w sprzedaży)

Bejca 20l
BEJCA 10L
Lakierobejca wodna 5l
BEJCA 5L

Materiały informacyjne produktu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: